ประมวลภาพกิจกิจกรรม

การอบรมการใช้งานระบบ โครงการพัฒนาระบบ IS (Information System)
เพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
วันที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00-16.30 น.