Activities & Training

ประมวลภาพกิจกรรม

 รวบรวมภาพกิจกรรมการฝึกอบรม  กิจกรรมโครงการ  การประชุม/สัมมนา  กิจกรรมอื่นๆ ของพวกเราชาวรามอินทราซอฟต์ 

อบรมผู้ใช้งานระบบ รุ่นที่ 1 กรมประมง

โครงการพัฒนาระบบสถิติ
ผลการจับสัตว์น้ำจืดจากธรรมชาติ
ระหว่างวันที่ 22-23 พ.ค. 2561
(สำหรับผู้ใช้งานระบบ)

อบรมผู้ใช้งานระบบ รุ่นที่ 2 กรมประมง

โครงการพัฒนาระบบสถิติ
ผลการจับสัตว์น้ำจืดจากธรรมชาติ
ระหว่างวันที่ 22-23 พ.ค. 2561
(สำหรับผู้ใช้งานระบบ)

อบรมผู้ใช้งานระบบ รุ่นที่ 3
กรมประมง

โครงการพัฒนาระบบสถิติ
ผลการจับสัตว์น้ำจืดจากธรรมชาติ
ระหว่างวันที่ 24-25 พ.ค. 2561
(สำหรับผู้ใช้งานระบบ)

อบรมผู้ใช้งานระบบ รุ่นที่ 4
กรมประมง

โครงการพัฒนาระบบสถิติ
ผลการจับสัตว์น้ำจืดจากธรรมชาติ
ระหว่างวันที่ 24-25 พ.ค. 2561
(สำหรับผู้ใช้งานระบบ)

ทริปท่องเที่ยวประจำปี
ณ ประเทศญี่ปุ่น

กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปีของพนักงาน
เกียวโต-โอซาก้า-ทาคายาม่า
ระหว่างวันที่ 6-10 ก.พ. 2561

อบรมการใช้งานระบบ

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกระบวนการ
ออกใบอนุญาต (e-License) 
(สำหรับผู้ใช้งานระบบ)

อบรมการใช้งานระบบ 

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกระบวนการ
ออกใบอนุญาต (e-License) 
(สำหรับผู้ดูแลระบบ)

อบรมการใช้งาน

โครงการพัฒนาส่วนขยายเพิ่มเติม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขอนุญาต
และการแจ้งนำเข้า-ส่งออกสินค้าฯ
(ระบบ e-Signature) 

อบรมการใช้งานระบบ VOC
(ธนาคารออมสิน)

โครงการพัฒนาระบบ QR Code Management System และระบบการรับฟังเสียงของลูกค้า และบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของธนาคารออมสิน

อบรมการใช้งานระบบ Smart Card (มกอช.)

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต
เป็นผู้ส่งออก และผู้นำเข้าสินค้า
เพื่อให้บริการแบบ Smart Service

อบรมมาตรฐาน ISO 29110
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับ
มาตรฐาน ISO 29110 ปี 2559
โดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

อบรมการใช้งาน

โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงการยื่นคำขอรับใบอนุญาต และการแจ้งนำเข้า-ส่งออก เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ระยะที่ 2

อบรมการใช้งานระบบ

โครงการจ้างพัฒนาระบบงานทะเบียนนักเรียนและระบบงานวิชาการ ภายใต้โครงการบริหารจัดการข้อมูลและเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ของสถานศึกษาเอกชน

อบรมการใช้งานระบบ 

โครงการพัฒนาระบบ IS
เพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในของโรงงานไพ่
กรมสรรพสามิต

อบรมการใช้งาน

โครงการพัฒนาระบบบริหารสัญญา
และคดีองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
(ขสมก.)

อบรมการใช้งานระบบ

โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน องค์การคลังสินค้า
กระทรวงพาณิชย์ 

เดิน วิ่ง การกุศล 

รายการเจ้าขุนทอง
29 มกราคม 2560

งานดูแลและบำรุงรักษาระบบ

ระบบ TAS License ของ มกอช.
7 มิถุนายน 2559

อบรมการใช้งาน

ระบบ TAS License ของ มกอช. 
30 พฤษภาคม 2559

ทำบุญออฟฟิศ

ผู้บริหารและพนักงาน R-Soft
ร่วมทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2558