VDO Infographic

 ตัวอย่างผลงาน VDO Infographic  ระบบสารสนเทศ
ที่เคยพัฒนา ในโครงการต่างๆ

1
นำเสนอระบบ e-Payment ของ สมอ.  

VDO Infographic

พัฒนาให้กับ : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

1
Overview ระบบสารสนเทศนักเรียนทุนรัฐบาล  

VDO Infographic

พัฒนาให้กับ : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

2
วิธีการเปิดรอบการประเมินสมรรถนะบุคคล ในระบบ TPQI-NET  

VDO Infographic

พัฒนาให้กับ : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

3
วิธีการสร้างใบ Pay-in แบบ Cross Bank ในระบบ TPQI-NET  

VDO Infographic

พัฒนาให้กับ : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

4
แนะนำระบบ e-License 

VDO Infographic

พัฒนาให้กับ : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

5
แนะนำระบบ e-Surveillance

VDO Infographic

พัฒนาให้กับ : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)