1
แนะนำระบบ e-License 

VDO Infographic

พัฒนาให้กับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

2
แนะนำระบบ e-surveillance

VDO Infographic

พัฒนาให้กับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)