ประมวลภาพกิจกิจกรรม

           บรรยากาศการอบรมการใช้งานระบบทะเบียนนักเรียนและระบบงานวิชาการ ที่พัฒนาให้กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริงการศึกษาเอกชน (สช.)
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ชั้น 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงศึกษาธิการ