ภาพกิจกรรมการอบรมผู้ใช้งานระบบ Big Data สมอ. เฟส 2

โครงการระบบเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการบูรณาการข้อมูลอุตสาหกรรมด้านการมาตรฐาน ปีงบประมาณ 2563
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
วันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2563