ประมวลภาพกิจกิจกรรม

งานดูแลและบำรุงรักษาระบบ (MA)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
วันที่ 7 มิถุนายน 2559