ประมวลภาพกิจกิจกรรม

การอบรมการใช้งานระบบ
โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน องค์การคลังสินค้า  กระทรวงพาณิชย์ 
วันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2557  เวลา 09.00-16.00 น.