ประมวลภาพกิจกิจกรรม

           งานสัมมนาแหล่งทุนรัฐบาล (โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศนักเรียนทุนรัฐบาล)
เมื่อวันที่ 6 กันยนยน 2561  ณ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)