ประมวลภาพกิจกิจกรรม

           บรรยากาศการอบรมการใช้งานโครงการพัฒนาส่วนขยายเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขออนุญาต
และแจ้งการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ และระบบการกำหนดการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรแบบอิเล็กทรอนิกส์
(ระบบงาน e-Signature) ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง 406