ภาพกิจกรรมการอบรมผู้ใช้งานระบบ (User)

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกระบวนการออกใบอนุญาต (e-License)
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
วันที่ 12 มกราคม 2561