ภาพกิจกรรมการอบรมผู้ใช้งานระบบ (Admin)

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกระบวนการออกใบอนุญาต (e-License)
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
วันที่ 8 มกราคม 2561