ประมวลภาพกิจกิจกรรม

การอบรมการใช้งานระบบ โครงการพัฒนาระบบบริหารสัญญาและคดี
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
วันที่ 17 กันยายน 2557  เวลา 09.00-16.30 น.