ภาพกิจกรรมการอบรมผู้ใช้งาน สำนักงาน ก.พ.

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศนักเรียนทุนรัฐบาล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 (ครั้งที่ 3)