ภาพกิจกรรมการอบรมผู้ใช้งานระบบ
โครงการพัฒนาระบบ QR Code Management System และระบบการรับเสียงของลูกค้าและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
ธนาคารออมสิน