ภาพกิจกรรมการอบรมผู้ใช้งานระบบ

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศการยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก และนำเข้าสินค้าเกษตร
ตามมาตรฐานบังคับผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  เพื่อรองรับการให้บริการแบบ Smart Service
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 
วันที่ 26 มกราคม 2560