ภาพกิจกรรมการอบรมผู้ใช้งานระบบ

โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงการยื่นคำขอรับใบอนุญาต และการแจ้งนำเข้า-ส่งออก
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558