ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาระบบบริการข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ TPQI-NET ปีงบประมาณ 2563
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)