ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมผู้ประกอบการ

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานเพื่อรองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (SSO) ปีงบประมาณ 2565
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565