ภาพกิจกรรมการอบรมผู้ใช้งานระบบ Risk Management

โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
องค์การคลังสินค้า (อคส.) กระทรวงพาณิชย์
วันที่ 8-10 ตุลาคม 2562