ภาพกิจกรรมการอบรมผู้ใช้งาน

โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
องค์การคลังสินค้า (อคส.) กระทรวงพาณิชย์
วันที่ 8-10 ตุลาคม 2562