ประมวลภาพกิจกิจกรรม

            เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 บริษัท รามอินทราซอฟต์ จำกัด ผู้ให้คำปรึกษาและบริการด้านงานพัฒนาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์  ได้เข้าร่วมงานพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐานสำหรับบริษัทที่ผ่านการประเมิณมาตรฐาน ISO 29110 ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)  

            มาตรฐานISO/IEC 29110 เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานหรือISO ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่
1 กันยายน 2554 เป็นมาตรฐานฉบับแรกที่มุ่งเน้นให้ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดเล็กนําไปใช้เพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตด้านซอฟต์แวร์และบริการให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
และมีวงจรในการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเป็นมาตรฐานที่มีความซับซ้อนและคุณลักษณะต่างๆ น้อยกว่ามาตรฐาน CMM การปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 สามารถใช้ต้นทุนและระยะเวลาในการดําเนินการให้สําเร็จได้น้อยกว่าการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานมาตรฐาน CMM