ภาพกิจกรรมการอบรมผู้ใช้งานระบบ Big Data

โครงการพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้านการมาตรฐานและการบริการภาครัฐ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
วันที่ 20-21 สิงหาคม 2562