TRUST ACROSS... PEOPLE, PROCEDURES 
AND SOLUTIONS.

บริษัท รามอินทราซอฟต์ จำกัด
เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ด้วยประสบการณ์กว่า 13 ปี และได้รับการรับรองกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 29110
ให้บริการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่น ระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า-ส่งออกผ่าน NSW ระบบ e-License, e-Certificate
ระบบลงลายมืออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ e-Payment ระบบ Big Data ระบบ ERP และระบบงานเฉพาะด้านขององค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน
ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

อบรมการใช้งาน SSO
สำหรับผู้ประกอบการ สมอ. 65
ระบบ TPQI-NET63
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพฯ (สคช.)
อบรมการใช้งาน 17-18 ธ.ค. 2563
ระบบ Big Data สมอ. เฟส 2
อบรมการใช้งาน 20 ต.ค. 2563
ระบบสารสนเทศนักเรียนทุน #2
อบรมการใช้งาน 26 ต.ค. 2563
ระบบสารสนเทศนักเรียนทุน #4
อบรมการใช้งานระบบ
Risk Management อคส.
ภาพบรรยากาศการอบรม
ระบบ BIG DATA สมอ.62
ทริปท่องเที่ยวประจำปี
ณ ประเทศญี่ปุ่น

VDO  Infographic

แนะนำผลงานระบบสารสนเทศนักเรียนทุนรัฐบาล  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)